Sf Ioan Iacob Hozevitul


Cuviosul Ieroschimonah Ioan Iacov Hozevitul

img_ioan2 De-a lungul veacurilor, pildele de vieţuire a Sfinţilor au fost cele mai strălucite şi mai rodnice mărturii ale împlinirii poruncilor Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Şi în vremurile de acum, într-o lume ostenită de tulburări şi răutăţi, când ura şi invidia între semeni au atins cele mai înalte cote, mai mult ca oricând astăzi, avem nevoie de dragoste şi exemple pilduitoare care prin smerenia lor au biruit focarul tuturor patimilor. Vieţile şi rugăciunile Sfinţilor au puterea de a ne mângâia pe cei doborâţi de păcate sau de griji şi de a ne îmbărbăta să purcedem pe calea cea strâmtă ce duce la întâlnirea cea neminciunoasă cu Domnul şi Dumnezeul nostru. Întru cetele cele prea minunate ale Sfinţilor, celor ce se află de-a pururi rugători înaintea Tronului Sfintei Treimi, sălăşluieşte şi Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ - Hozevitul, care a adormit întru Domnul în anul 1960. Orfan de ambii părinţi încă din pruncie, Sfântului Ioan i-a lipsit iubirea părintească pe care o află, însă, acum pe plan duhovnicesc, în bucuria iubirii Părintelui din ceruri. Datorită vieţii şi învăţăturii lui sfinte pe care ne-a lăsat-o, el, a fost proslăvit de Dumnezeu prin sfinte moaşte care au fost descoperite în vara anului 1980. De atunci până în prezent nu a trecut chiar atât de mult timp însă la moaştele Sf. Ioan s-au săvârşit o mulţime de minuni. S-a observat că Sfântul Ioan Hozevitul este grabnic ajutător pentru cei bolnavi, ca unul ce încă în viaţă fiind îşi îndeplinea cu multă dragoste ascultarea de medic în mănăstire. Numele Sfântului pe zi ce trece se face tot mai cunoscut în rândul credincioşilor încât sporeşte evlavia poporului faşă de el. Indiferent care este, sau care va fi direcţia lumii, Sfântul Ioan ne îndeamnă să urmăm cu nădejde calea pe care a deschis-o însuşi Mântuitorul, pentru a deveni fericiţi şi vremelnic şi veşnic. În încheiere, rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru credinţa şi suferinţa Sfântului Ioan de la Neamţ să binecuvânteze credinţa şi evlavia credincioşilor care vor citi cu drag această carte, pentru a le spori dragostea lor sfântă faţă de Dumnezeu, faţă de biserica creştin-ortodoxă şi faţă de aproapele nostru drag, care este oricine.

Părintele-paroh Alexei Semionov

Viaţa

Viaţa
Sfântului Cuvios IOAN IACOB
de la Neamţ – Hozevitul

Cuviosul Ioan Iacob, cu metania din Mănăstirea Neamţ, a fost un sihastru Sfânt al zilelor noastre, care s-a nevoit 24 de ani în Ţara Sfântă, atât pe Valea Iordanului, cât şi în pustiul Hozeva. Acest fericit purtător de Hristos s-a născut în satul Crăiniceni, comuna Păltinişi, judeţul Botoşani, la 23 iulie 1913, într-o familie de ţărani credincioşi, anume Maxim şi Ecaterina, fiind singur la părinţi. Din botez a primit numele de Ilie şi se dovedea din pruncie un copil ales şi binecuvântat de Dumnezeu.

După şase luni de zile de la naştere, mama pruncului Ilie, plăpândă şi bolnăvicioasă din fire îşi dădu sufletul în mâinile Domnului, lasând copilul în grija bunicii lui, Maria. Apoi, după doi ani, moare şi tatăl său în război, în toamna anului 1916, iar în anul 1923 a decedat şi bunica, lăsând pe micul Ilie cu totul orfan şi lipsit de mângâierea părinţilor şi a bunicilor. De acum, copilul este luat în griaja unchiului său, Alecu Iacob, care avea acasă şase copii. Primii ani de şcoală îi face în satul natal, apoi urmează gimnaziul la Lipcani-Hotin şi liceul la Cozmeni-Cernăuţi, fiin cel mai bun elev din şcoală.

În vara anului 1932, rudele voiau să-l dea la facultatea de Teologie din Cernăuţi ca să-l facă preot, dar el simţindu-se chemat la Dumnezeu la o viaţă mai înaltă, le-a spus : « Nu, eu vrea să mă fac călugăr ! ». După un an, în luna iunie, tânărul Ilie, cu minte de om matur, lucrând la câmp, se ruga cu lacrimi să-i descopere Dumnezeu mai desluşit ce cale să urmeze. Deodată, auzi un glas de sus, zicând: «Mănăstirea!». Din clipa aceea n-a mai avut odihnă în suflet.

Cerând binecuvântarea duhovnicului său, arhimandritul Eugen Laiu de la Cernăuţi, şi-a luat cărţile sfinte, crucea şi icoana Maicii Domnului din casa natală, fiind în zi de Duminică, şi călăuzit de Duhul Sfânt, a intrat în obştea Mănăstirii Neamţ. Stareţul Mănăstirii, Episcopul Nicodim Munteanu, l-a primit cu multă dragoste şi după ce l-a binecuvântat, ducându-l în faţa iacoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din biserica voievodală, i-a rânduit ascultare la bolniţa şi biblioteca mănăstirii, fiind foarte tăcut ascultăror şi smerit.

Între anii 1934-1935, face serviciul militar la Dorohoi, ca infermier, având multă milă de cei bolnavi şi fiind iubit de toţi. În toamna anului 1935, termină armata şi se reîntoarce în obştea Mănăstirii Neamţ, continuând aceeaşi ascultare de bibliotecar ajutător şi îngrijitor la bolniţă. Toţi sefolosesc de smereinia, de blândeţea şi de dragostea lui şi cugetau că este un ales al lui Dumnezeu.

La 8 aprilie 1936, în miercurea Mare din Săptămâbna Sfintelor Patimi, fericitul rasofor Ilie Iacob este tuns în îngerescul chip călugăresc, împreună cu alţi doi fraţi rasofori, primind în călugărie numele de Ioan.

Dorind o viaţă duhovnicească pustnicească şi arzând cu inima pentru Hristos şi pentru Ţara Sfântă, unde s-a născut, a pătimit şi înviat Domnul, fericitul monah Iaona Iacob pleacă în pelerinaj la Sfântul Mormânt, în noiembrie 1936, împreună cu alţi doi monahi din Lavră – Claudiu şi Damaschin.

După ce se închină la toate Sfintele Locuri şi sărută Golgota mântuirii şi Mormântul Domnului, cei trei călugări se retrag să ierneze în obştea Mănăstirii Sfântului Sava din pustiul Iordanului. Apoi, întorcându-se însoţitorii săi la Mănăstirea Neamţ, fericitul monah Iaon Iacob se nevoieşte în continuare în Mănăstirea Sfântului sava de lângă Betleem timp de zece ani, răbdând grele ispite, boală, încercări de la oameni, de la diavoli şi din cauza războiului.

Prima ascultare în obştea Mănăstirii Sfântului Sava a fost cea de paraclisier. Cuviosul Ioan avea mare evlavie pentru biserică şi pentru toate sfintele slujbe. Apoi făcea prescuri, menţinea curăţenia, cuna clopotul de slujbă şi păstra o atmosferă de iubire, de smerenie şi milă faţă de toţi. Având solide cunoştinţe medicale, i sa încredinţat şi bolniţa mănăstirii, unde cu multă dragoste îngrijea atât de călugării bătrâni şi bolnavi, cât şi de numeroşi arabi li beduini bolnavi sau răniţi în război, care erau aduşu la infirmeria mănăstirii să fie îngrijiţi deânsul. Pentru aceasta îl iubeau şi îl cântau atât unii cât şi alţii, şi mai ales duhovnicul lui, ieroschimonahul aromân Sava, un mare povăţuitor de suflete, care ştia limba română şi mărturisea pe toţi căligării români nevoitori din Ţara Sfântă.

Astfel, Sfântulş Ioan era ziua în slujba obştii şi a bolnavilor, iar noaptea-se nevoia singur în chilie cu multe rugăciuni de taină, cu metanii, lacrimi şi citiri din scrierile Sfinţilor Părinţi şi, mai ales, din Sfânta Evanghelie. Cunoscând bine greaca, traducea unele pagini patristice alese, din care se hrănea atât pe sine, cât şi pe cei ce venea la el. Avea încă şi dorul scrieirii de învăţături şi versuri duhovniceşti, cu caracter mai ales moral, pe care le trimitea fraţilor săi din Ţara Sfântă, şi le dădea pelerinilor români care venea spre închinare la Mormântul Domnului.

Între anii 1939-1940, fericitul sihastru Ioan Iacob s-a nevoit, împreună cu un alt ucenic român, în pustiul Qumran şi într-o paşteră aproape de Marea Moartă, unde a cunoscut pe monahul Ionichie Pârâială, care apoi i-a rămas ucenic credincios până la obştescul sfârşit.

Aici obişnuia să se roage noaptea singur în pustiul Iordanului, cu inima şi mânile înălţate la cer, hrănindu-se doar cu pesmeţi şi puţine fructe şi răbdând multe ispite de la diavoli.

Între anii 1940-1941, Cuviosul Ioan Iacob a stat cu mulţi alţi călugări din Ţara Sfântă într-un lagăr de pe Muntelşe Măslinilor, din cauza războiului, suferind grele ispite şi boală. Apoi, fiind eliberat se reîntoarce la Mănăstirea Sfântul sava şi continuă aceleaşi ascultări şi aceeaşi nevoinţă până în anul 1947 când este hirotonit diacon, la 13 mai, în Biserica Sfântului Mormânt, cu aprobarea Patriarhului României, la recomandarea Arhimandritului Victorin Ursache, superiorul Aşezământului Românesc din Ierusalim. În acelaşi an, Cuviosul Ioan Iacob este hirotonit preot la Mormântului Domnului, de arhiereul Irinah, şi este numit egumen la Schitul românesc Sfântul Ioan Boterzătorul de pe Valea Iordanului, aproape de locul unde S-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos.

Timp de cinci ani cât a dus această ascultare, Cuviosul Ioan Iacob a săvârşit zilnic toate sfintele slujbe în limba română, a scris numeroase pagini pline de învăţătură pentru călugări şi pelerini, a compus un bogat volum de versuri duhovniceşti, a înnoit chiliile, biserica, şi mai ales viaţa duhovnicească a schitului, ostinindu-se mult pentru primirea pelerinilor din Ţară, pe care îi spovedea, îi împărtăşea şi le dădea sfaturi mântuitoare de suflet. Noaptea, însă, se nevoia singur, neştiut de nimeni, fie în chilie, fie ieşind să se roage pe Valea Iordanului, încercând să urmeze după putere Cuvioasei Maria Egipteanca. Singurul său ucenic statornic ere monahul Ioanichie, precum şi câteva maici bătrâne, Melania, Natalia, Galina şi Magdalina, care îi era fiice duhovniceşti, fiind sub ascultarea sa.

În luna noiembrie 1952, Cuviosul Ioan Iacob se retrage din ascultarea de egumen şi împreună cu ucenicul său Ioanichie, intră în obştea mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul, din pustiul Hozeva, pe valea pârâului Cherit (Horat). Din vara anului 1953, fericitul ioan se retrage cu ucenicul său la o peşteră din apropiere, numită Chilia Sfânta Ana, unde, după tradiţie, se ruga Sfânta Ana lui Dumnezeu, să-i dăruiască prunc, rugăciune împlinită prin naşterea Maicii Domnului. Alături de el, într-o altă peşteră, se nevoia un monah cipriot, cu numele de Pavel.

Aici s-a nevoit Sfântul Ioan Iacob, împreună cu ucenicul său timp de şapte ani de zile, ostenindu-se cu aspre nevoinţe, în rugăciuni neîncetate, în privegheri de toată noaptea, în posturi îndelungate, în lacrimi neştiute, în cugetări duhovniceşti şi în dor după Dumnezeu, răbdând tot felul de ispite, suferinţe, lipsuri, lupte cu diavolii, străinătate desăvârşită, aprinzindu-se cu multă râvnă pentru dragostea lui Iisus Hristos şi slăvind pe Dumnezeu cel în Treime lăudat. La peşteră, nu primea pe nimieni, căci şi urcuşul până sus se făcea greu, pe o scară ânaltă, comunecând cu cei ce venea, mai ales prin rugăciune, prin unele scrieri sfinte şi prin ucenicul său. În sărbători mar şi în posturi Sfântul Ioan săvârşea Dumnezeiasca Liturghie în paraclisul peşterii Sfânta Ana şi se împărtăşea din Trupul şi Sângele lui Hristos, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate. Îar în timpul uilei şi în clipe de răgaz, ieşea în gura peşterii, la lumină, scria versuri religioase şi traducea pagini patristice din limba greacă. Mâncarea lui era o dată pe zi, pesmeţi, măsline, smochine şi apă, iar noaptea dormea câteva ore pe o scândură, având o piatră drept pernă.

În vara anului 1960, era bolnav şi suferea cu multă răbdare. Simţindu-şi aproape sfârşitul, miercuri 4/17 august s-a împărtăşit cu Sfintele Taine, iar joi, 5/18 august, şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, având doar vârsta de 47 de ani, dintre care 23 petrecuţi în Ţară, iar ceilalţi 24 la Locurile Sfinte. După trei zile, a fost înmormântat în aceeaşi peşteră de Amfilohie, egumenul mănăstirii Sfântul Gheorghe.

Timp de 20 de ani trupul Cuviosului Ioan a rămas în peştera Sfânta Ana. La începutul lunii august 1980, potrivit unei tradiţii locale, conducerea mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul a deschis peştera mormintelor, urmând ca osemintele Cuviosului să fie aduse în gropniţa de obşte. Toţi cei care erau de faţă au constatat cu surprindere că trupul Cuviosului era întreg, neatins de nici o stricăciune. Arhimandritul Amfilohie, stareţul mănăstirii, istorisea mai târziu : «Ne aşteptam să găsim numai sfinte oseminte şi nu bună mireasmă. Când am luat scândura am văzut că părintele Ioan dormea, cu trupul neatins de stricăciune, aşa cum l-am pus. Parcă l-am fi pus în mormânt de câteva ceasuri, ba nici ceasuri, ci chiar acum, fără nici o schimbare a înfăţişării lui; mâinile, barba, părul, rasa, încălţămintea erau neatinse. Răspândind bună mireasmă şi bucurie duhovnicească tuturor, ca semn că l-a premărit Dumnezeu şi l-a numărat în ceata sfinţilor pentru nevoinţa şi sfinţenia vieţii sale pe pământ.» Iar la 15/28 august, moaştele Sfântului au fost aşzate cu mare cinste într-o raclă sculpatată în lemn de chiparos după care au fost duse în procesiune în biserica cu hramul Sfântul Ştefan, din incinta mănăstirii, unde se află şi moaştele Sfîntului Gheorghe Hozevitul. Din acea zi vin zilnic pelerini ortodcşi, şi chiar de alte confesiuni creştine, să se închine la moaştele Cuviosului şi să-i ceară ajutorul, iar mulţi dintre ei primesc sănătate şi vindicare de boli, dar şi cele necesare şi de folos.

Patriarhia Ierusalimului a făcut demersuri pentru trecerea lui în rândul sfinţilor, însă chiar şi înainte de a fi procedat la « canonizare » adică la trecerea lui în rândul sfinţilor, chipul său a fost zugrăvit în icoane, precum şi în catedrala Sfântului Gheorghe din Hama (Siria) ; un călugăr-imnograf din cadrul Patriarhiei ecumenice i-a alcătuit o slujbă, iar credincioşii care ajungeau în faţa moaştelor sale, îl cinsteau ca pe un adevărat «sfânt».

Dar Biserica neamului său nicidecum nu-l putea uita. De aceea, la 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinţilopr, fixându-i ca zi de pomenire 5/18 august, data morţii sau a naşterii în ceruri. I s-a tipărit viaţa, i s-a alcătuit slujba şi i s-a pictat icoana. Bisericile îl pot lua ca hram.

Acatistul

ACATISTUL
Sfântul Cuvios Ioan Iacov
de la Neamţ – Hozevitul
 
Condacul 1
Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că prin multă nevoinţă de cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda vieţii sale pe toţi ne învaţă să urmăm, cu dragoste şi credinţă, Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îi cântăm:
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Icosul 1
Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie te-a rânduit în grija bunicii tale spre ocrotire şi povăţuire. Aceasta, cu dor de pustnicie trăind toată viaţa, a fost dăruită de Dumnezeu ca să împlinească dragostea părinţilor tăi trupeşti, iar tu, sfinte, ai fost chemat să împlineşti dorinţa vieţii ei; pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, viaţă de ofrandă;
Bucură-te, singurătate împlinită;
Bucură-te, nevoinţă luminată;
Bucură-te, căutarea iubirii părinteşti;
Bucură-te, aflarea Tatălui ceresc;
Bucură-te, dobândirea mântuirii Fiului;
Bucură-te, gustarea mângâierii Duhului;
Bucură-te, ocrotitul Maicii Domnului;
Bucură-te, prietenul de taină al sfinţilor;
Bucură-te, văzătorul veşniciei;
Bucură-te, candelă a Bisericii;
Bucură-te, sol de veghe al neamului tău;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 2-lea
Din tinereţe ai vieţuit duhovniceşte şi ai împlinit lipsa dragostei părinteşti cu iubirea dumnezeiască, descoperindu-te în chip minunat, pentru care slăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Luminat de credinţă, întărit de nădejde, îmbogăţit de iubire sfântă, ai dorit tinereţea veşnică din tinereţile tale; astfel ţi-ai îndreptat sufletul către Dumnezeu, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel hrănit cu Scripturile;
Bucură-te, cel curăţit cu lacrimile pocăinţei;
Bucură-te, cel povăţuit de Sfinţii Părinţi;
Bucură-te, cel luminat cu rugăciunea;
Bucură-te, trecut prin focul ispitelor;
Bucură-te, următorule al Sfinţilor trei Tineri;
Bucură-te, aflarea tinereţii veşnice;
Bucură-te, dobândirea vârstei înţelepte;
Bucură-te, lucrarea faptelor bune;
Bucură-te, căutarea raiului ceresc;
Bucură-te, ascultarea dumnezeieştilor cuvinte;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 3-lea
Singurătatea din copilărie ţi-a luminat-o Hristos cu grija de mântuirea sufletului, odorul de mare preţ, iar lipsa fraţilor trupeşti ţi-a împlinit-o cu mângâieri duhovniceşti; de aceea, mulţumind lui Dumnezeu, cântai: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Făgăduinţele monahiceşti le-ai împlinit cu sfinţenie după îndemnul dumnezeiescului Duh care zice: „Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului”; astfel, făcându-te ascultător, ai vieţuit în feciorie şi în sărăcie de bună voie, pentru care te cinstim cu unele ca cestea:
Bucură-te, ascultătorul tuturor;
Bucură-te, mângâierea celor săraci;
Bucură-te, hrănitorul străinilor;
Bucură-te, slujitorul părinţilor;
Bucură-te, sfătuitorul fraţilor;
Bucură-te, ajutătorul bolnavilor;
Bucură-te, iubitorul fecioriei;
Bucură-te, paza conştiinţei;
Bucură-te, rugăciune fierbinte;
Bucură-te, priveghere îndelungată;
Bucură-te, ajunare cu folos;
Bucură-te, povăţuire nevinovată;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 4-lea
Mintea şi sufletul ţi le-ai curăţit cu rugăciunea şi pocăinţa, făcând din peştera ta poartă către cer, căci împreună cu tine şi îngerii cântau: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Dorind mai multă linişte sufletească te-ai îndreptat către Dumnezeu prin rugăciune şi ai împreunat petrecerea în peşteră cu postul, biruind iadul gândurilor deşarte, pentru care îţi cântăm aşa:
Bucură-te, dor de liniştire;
Bucură-te, dor de curăţire sufletească;
Bucură-te, dor de pustnicie;
Bucură-te, dor de smerenie;
Bucură-te, dor de locuri sfinte;
Bucură-te, dor de patria cerească;
Bucură-te, dor de sfinţenie;
Bucură-te, dor de lumină necreată;
Bucură-te, cel ce ai unit peştera cu cerul;
Bucură-te, prietenul îngerilor;
Bucură-te, vorbitorule cu Dumnezeu;
Bucură-te, rugătorule pentru noi oamenii;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 5-lea
Dorind să moşteneşti Împărăţia lui Dumnezeu, ai părăsit patria ta pământească şi te-ai sălăşluit în Ţara Sfântă, ca să te închini la locurile de nevoinţă ale proorocilor, ale apostolilor şi ale altor următori ai lui Hristos, ca şi în cer să cânţi împreună cu ei: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Locurile petrecerii Domnului Hristos pe pământ ţi-au fost ca nişte îndemnuri care te-au povăţuit către viaţa veşnică din dorinţa iubitoare de Dumnezeu, pentru care îţi cântăm aşa:
Bucură-te, căutătorul Ţării Sfinte;
Bucură-te, aflarea Locurilor Sfinte;
Bucură-te, locuitorul Hozevei;
Bucură-te, văzătorul Betleemului;
Bucură-te, iubitorul Iordanului;
Bucură-te, îndrăgirea Galileii;
Bucură-te, închinătorule la Ghetsimani;
Bucură-te, pelerinul Golgotei;
Bucură-te, lăudătorul Învierii;
Bucură-te, iubitorul Taborului;
Bucură-te, căutarea Eleonului;
Bucură-te, prietenul cerului;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 6-lea
Vieţuind în Valea Iordanului ţi-ai petrecut viaţa ca pe o treaptă a urcuşului ceresc, mereu în osteneli duhovniceşti, având în suflet dor de linişte şi cer şi rugându-te pentru pământeni, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Cu suflet pururea mulţumitor te-ai socotit fericit pentru sălăşluirea vremelnică în Ţara Sfântă; de aceea, cu bucurie ai cântat mereu laude lui Dumnezeu, iar noi strigăm ţie aşa:
Bucură-te, că ai înţeles taina Iordanului;
Bucură-te, că ai cinstit Botezul;
Bucură-te, că te-ai rugat Botezătorului;
Bucură-te, că ai slăvit pe Mântuitorul;
Bucură-te, că ai chemat pe Mângâietorul;
Bucură-te, că ai preamărit Treimea;
Bucură-te, că ai iubit Biserica;
Bucură-te, că te-ai însoţit cu pocăinţa;
Bucură-te, că ai îndrăgit nevoinţa;
Bucură-te, că ai aflat milostivirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai biruit suferinţa;
Bucură-te, că ai găsit pacea cerească;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 7-lea
Primind harul preoţiei asupra ta, Cuvioase, din dumnezeiasca purtare de grijă ai fost rânduit egumen şi povăţuitor al monahilor români de la Iordan, pentru care lăudăm pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Ca povăţuitor al fraţilor vieţuitori din schitul românesc de la Iordan, nu ai uitat de făgăduinţele monahiceşti, silindu-ţi mereu firea către Împărăţia lui Dumnezeu – dorirea cea adevărată, şi fiind călăuză duhovnicească tuturor fraţilor, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, povăţuitorul cel ales de Dumnezeu;
Bucură-te, părintele celor încredinţaţ spre povăţuire;
Bucură-te, ajutătorul celor slabi;
Bucură-te, lumina celor neştiutori;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, pildă în povăţuire;
Bucură-te, îndemn cu îndelungă răbdare;
Bucură-te, mustrare părintească;
Bucură-te, certare cu folos;
Bucură-te, iertarea celor îndreptaţi;
Bucură-te, primirea celor întorşi cu pocăinţă;
Bucură-te, pilduirea tuturor;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 8-lea
În pustia Hozevei te-ai aşezat ca într-o ţarină bine roditoare de fapte duhovniceşti unde, însoţit de îngeri, ţi-ai sfinţit sufletul după rânduielile vieţuitorilor de mai înainte, ca împreună cu ei în cer să cânţi: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Având dorinţa de îndreptare sfântă şi sporire duhovnicească, pustia şi chilia în care ai locuit, te-au învăţat cum să-ţi petreci viaţa aceasta departe de grijile cele lumeşti, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, podoabă a Bisericii;
Bucură-te, chip îngeresc;
Bucură-te, dumnezeiască dorinţă,
Bucură-te, duhovnicească înaripare;
Bucură-te, cugetare la moarte;
Bucură-te, gândire la veşnicie;
Bucură-te, ostăşie adevărată;
Bucură-te, stăpânire de sine;
Bucură-te, locuitorule în pustie;
Bucură-te, pildă a monahilor;
Bucură-te, râvnitorul liturghiei;
Bucură-te, rug aprins al rugăciunii;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 9-lea
Oamenii sunt nepricepuţi, iar cuvintele sunt slabe în a arăta cu adevărat râvna şi ostenelile tale, Cuvioase, prin care ai dobândit vieţuirea cerească pe pământ; pentru aceasta noi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ca un binecuvântat de Dumnezeu cu darul poeziei ai alcătuit versuri cântând Viaţa veşnică pe care ai dorit-o şi minunatele Locuri sfinte; de aceea şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, alăută în versuri;
Bucură-te, lăudătorul Locurilor sfinte;
Bucură-te, cântăreţul raiului;
Bucură-te, îndrăgirea poeziei;
Bucură-te, lauda monahilor;
Bucură-te, cântarea virtuţilor;
Bucură-te, stihuitor al rugăciunii;
Bucură-te, psaltire şi harfă;
Bucură-te, gând încununat cu cânt;
Bucură-te, poezie înţeleaptă;
Bucură-te, cugetare la cele cereşti;
Bucură-te, râvnirea celor duhovniceşti;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 10-lea
Toată viaţă ai petrecut-o în osteneală neîncetată şi ai încununat-o cu sfârşit creştinesc, intrând în lumina Împărăţiei cereşti. Aceasta dorind-o şi noi, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
La adormirea ta, cuvioase, în chip minunat s-au adunat în peşteră călugări, pelerini credincioşi şi un stol de păsărele, pentru a te petrece până la uşa veşniciei, întristându-se vremelnic pentru mica despărţire. Iar noi, cu evlavie, strigăm către tine aşa:
Bucură-te, vieţuire neîncetată în rugăciune;
Bucură-te, încununare cu sfârşitul creştinesc;
Bucură-te, mutare la viaţa veşnică;
Bucură-te, cel slujit de monahi la înmormântare;
Bucură-te, cel jelit de păsările cerului;
Bucură-te, osteneală preschimbată în odihnă;
Bucură-te, că moartea nu te-a despărţit de noi;
Bucură-te, cel ce tainic te arăţi prietenilor credincioşi;
Bucură-te, dezgropare cu minuni înconjurată;
Bucură-te, făclierul scos de Domnul din mormânt;
Bucură-te, bucurie a obştii credincioşilor;
Bucură-te, mângâiere pentru cei din neamul tău;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 11-lea
Oştile cele cereşti, de îngeri şi de sfinţi, te-au primit întra-ale lor pentru ca în cor să-I cânţi Domnului în veci. Acelora ne alăturăm şi noi şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Mintea fiindu-ţi strajă pentru trupul cel de lut în tot timpul vieţii tale, te-ai făcut părtaş cu sfinţii în cereasca locuinţă, pentru care şi noi te lăudăm, cântând aşa:
Bucură-te, rugă sfântă către slăvile cereşti;
Bucură-te, râvnă mare izvorâtă din credinţă;
Bucură-te, cunună prea binecuvântată;
Bucură-te, lepădarea grijilor celor lumeşti;
Bucură-te, dobândirea darului mântuitor;
Bucură-te, împlinirea dorinţei sfinte;
Bucură-te, cel ce ai urcat pe muntele fericirilor;
Bucură-te, râvnitorule ca şi Ilie;
Bucură-te, ostenitorule înţelept;
Bucură-te, locuitorule cu sfinţii;
Bucură-te, că ai înmulţit talanţii;
Bucură-te, Cuvioase, mare rugător pentru noi;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 12-lea
Părinte Ioane, Dumnezeu te-a ales din neamul românesc ca pe o duhovnicească ofrandă şi ai fost arătat lumii ca un semn de întărire în vreme de necazuri pentru toţi binecredincioşii care neîncetat cântă Lui: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Pentru vieţuirea ta aleasă şi sfântă te-a proslăvit Dumnezeu şi te-a încununat cu cinste, iar noi, dimpreună cu toţi credincioşii ortodocşi, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, fiule al Moldovei;
Bucură-te, frate şi părinte duhovnicesc;
Bucură-te, locuitorul Ţării Sfinte;
Bucură-te, nevoitorul pustiei;
Bucură-te, pregustarea bucuriei cerului;
Bucură-te, sfinţenie arătată în lume;
Bucură-te, rugăciune în suflet şi în trup;
Bucură-te, că ai unit Crucea cu Învierea;
Bucură-te, întărirea răbdării noastre;
Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire;
Bucură-te, slujitorule al lui Hristos;
Bucură-te, ajutătorule al celor din nevoi;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul al 13-lea
O, Cuvioase Părinte Ioane, mult nevoitorule, fii mijlocitorul nostru; auzi-ne pe noi cei ce acum ne rugăm ţie şi ne ajută, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu în ceruri: Aliluia!
(de trei ori)

Apoi Icosul 1: Făcătorul îngerilor şi al oamenilor...
şi Condacul 1: Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit...

Rugăciune

RUGĂCIUNE
către Sfântul Cuvios IOAN IACOB
de la Neamţ – Hozevitul

O, Cuvioase Părinte IOANE, viaţă cerească ai petrecut pe pământ, căci de la Sfântul Botez ai primit numele marelui prooroc Ilie, iar la primirea chipului îngeresc Sfântului Ioan Botezătorul spre ocrotire ai fost încredinţat. De aceea, ai urmat în viaţa ta pilda lor. Pentru viaţa ta sfântă din pustie, trecând din lumea cea deşartă, Domnul ţi-a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i-a dăruit nestricăciunea, arătând întru tine slava numelui Său. Acestea avându-le în minte, noi nevrednicii şi păcătoşii, venim cu umilinţă şi evlavie, rugându-te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău.

Sfinte Părinte IOANE, cel ce din pruncie ai fost orfan de părinţi, ajută cu rugăciunile tale pe cei orfani, ca să găsească iubirea Părintelui ceresc; cel ce ai fost frate şi vieţuitor în mănăstire, ajută-ne să vieţuim oriunde ca fraţi întru Hristos; cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de cerul sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să împlinească poruncile lui Hristos în viaţa lor; cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu; întăreşte rugăciunile noastre, sporind râvna şi evlavia în Biserică; cel ce ai dorit a vieţui în Ţara Sfântă, ajută-ne să sfinţim locul în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să sălăşluiască întru noi; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă-L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre îndepărtate de El; cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă-L pe Tatăl ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale.

Sfinte Părinte IOANE, păzeşte pe bătrâni în dreaptă credinţă, pe tineri în viaţă curată şi pe copii în iubire de Dumnezeu şi de părinţi. Ocroteşte cu rugăciunile tale pe săraci şi pe bolnavi, pe văduve şi pe orfani, pe călători şi pe cei robiţi.
Fereşte ţara noastră de primejdii şi necazuri şi roagă-te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

Câteva poezii

POEZII
de Sfântul Cuvios Ioan Iacov
de la Neamţ – Hozevitul


Precum încet...
1 5
Precum încet se trece
Făclia de la sfeşnic,
Aşa se trece viaţa
Şi vine somnul veşnic.
Nădejdea să ne fie
La „Cel fără de ani”,
Iar nu la mintea noastră,
La slavă sau la bani.
2 6
Să cugetăm adesea
La „tainele ieşirii”
Ca să scăpăm de frică
În ceasul „despărţirii”.
Nevrednicia noastră
S-o punem mai prejos
Decât vinovăţia
Celui mai păcătos.
3 7
Să pomenim cu lacrimi
Pe cei ce-au răposat,
Căci pentru noi se roagă
Şi ei neîncetat.
În toate să ne fie
Credinţa ca un cheag
Şi dragostea curată:
Ai vieţii noastre steag.
4 8
Să ştim întotdeauna
Că fără sfântul dar,
Comorile din lume
Sunt toate în zadar.
Să nu lăsăm în minte
Vre-un cuget duşmănos,
Ci să urmăm iertării
Şi păcii lui Hristos.
Tu, omule, ai mari răspunderi
1 6
O, omule, ce mari răspunderi ai
De tot ce faci pe lume,
De tot ce spui, în scris sau grai,
De pilda ce la alţii dai,
Căci ea mereu spre iad sau rai,
Pe mulţi o să-i îndrume!
Arăţi o cale, calea ta
În urma ta nu piere.
E calea bună, sau e rea?
Va prăbuşi, sau va-nălţa,
Vor merge suflete pe ea
Spre cer, sau spre durere?!
2 7
Ce grijă trebuie să pui
În viaţa ta, în toate,
Căci gândul care-l scrii sau spui,
S-a dus.... în veci nu-l mai aduni,
Dar vei culege roada lui
Ori viu, ori mort... odată!
Trăieşti o viaţă, viaţa ta
E una, numai una.
Oricum ar fi, tu nu uita,
Cum ţi-o trăieşti, vei câştiga
Ori bucurii pe veci prin ea,
Ori plâns pe totdeauna!
3 8
Ai spus o vorbă, vorba ta
Mergând din gură-n gură,
Va-nveseli, sau va-ntrista,
Va curăţi, sau va-ntina,
Rodind sămânţa pusă-n ea
De dragoste sau ură.
O, omule, ce mari răspunderi ai!
Tu vei pleca din lume,
Dar ce ai spus prin scris sau grai,
Sau laşi prin pilda ce o dai,
Pe mulţi, pe mulţi la iad sau rai
Mereu o să-i îndrume!
4 9
Scrii un cuvânt; cuvântul scris
E-un leac, sau o otravă.
Tu vei muri, dar tot ce-ai scris
Rămâne-n urmă drum deschis,
Spre înălţare, sau abis,
Spre – ocară, sau spre slavă.
Deci, nu uita, fii credincios!
Cu grijă şi cu teamă:
Să laşi în inimi luminos
Un semn, un gând, un drum frumos,
Căci pentru toate, ne-ndoios
Odată vei da seamă!
5
Ai scris un cântec, versul tău
Rămâne după tine:
Îndemn spre bine sau spre rău,
Spre curăţire sau desfrâu
Lăsând în inimi rodul tău
De har, sau de ruşine.
Sfântul Cuvios IOAN IACOB – Hozevitul, Ierusalim